您现在的位置:小学生自学网>> 语文>> 语文资料>> 二年级下

二年级下册各单元看拼音写汉字专练

作者: 来源: 发布时间:2012年02月13日 点击数:
 

第一单元

tuō yī fu   jiě dòng  xī liú   mián huā   tàn tīng   yáo tóu huàng nǎo

________ _________ _______ _________ _________ ___________________

huāng shān yě lǐng   duǒ cáng  wèi lái  dǎ qù  fàn diàn   xú xú shàng shēng

_________________ __________ ______ _______ _________  _____________

kū wěi   shāo jiāo   guāng róng   qīng cài     zhù sù   shì jiè   pào hōng

_______ __________ ___________ __________ _________ ________ ________

jǐng gāng shān   zhú sǔn   fā yá  hǎn jiào   qiān hū   wàn huàn  

_____________ _________ ________ _________ _________ __________

xiōng dì    biǎo gē  jīn gǔ   chōu dòng   guǎi  mài   jiāo shuǐ zhōng diǎn

________ _________ ________ ___________ ___________ _________ _________

ān  jìng    tǎng xià   gǎn xiè   jiàn jiàn   xì wēi

__________ _________ ________ __________ ____________

第二单元

wǎ piàn   yìgǔ qīng quán   hū rán   jiē guǒ     qīng cuì

(      )  (              )  (      )  (      )  (        )

bǎo tǎ    dù jué   dù juān    gǎn mào    léi diàn    huá xià 

(    )    (     )   (     )   (        )  (      )         

xū qiú  nián  mài   rù mí   zhū sī mǎ jì    shū  shu

(     ) (        )  (     )  (            )   (       )

fēng lì   dī shuǐ chuān shí     piāo  sǎ    ní  nìng 

(     )   (               )    (      )    (        )

róu ruò   pū miàn ér lái    hé pán tuō chū    yīng  gāi

(     )  (           )   (           )   (        ) 

hún shuǐ mō yú  mén líng      mò wěi      fēn fāng  

(            )  (        )     (      )    (       )

 

第三单元

hǎi  dǎo   kuò zhǎn   jiàn  shè   qīng shā     huán  qiú  

(       )  (        )  (       )  (         )    (        )

huán  rào   yōu shèng   yǐn cáng   yuē  huì   dā cǎo fáng

(        )  (         )  (       )  (      )  (          )

zhè jiāng shěng   mào mì   shèng kāi    wéi   ěr 

(            )  (      )  (         )   (               )

  jié   liú  xué   xìng  zi    tián    shān     dīng

(    )  (       )  (       )   (       )  (        )  (       )

zhāi píng guǒ   shān gōu   zú gòu   lóng gōng    ēn  qíng  

(           )  (       )  (      )  (       )   (       )

zhù shòu    sōng  bǎi    huó  pō     tè  yì     jìng ài  

(       )   (        )   (       )   (      )   (      )

xiān yàn    jiǎo  bù    yìn  dù    fèng  huáng    huā  shù  

(      )   (       )    (      )   (          )   (        )

gōu  huà    zhèng  fǔ    dān  dú     zhēng  duó    dǎ  bàn 

(       )   (         )  (        )   (          )   (        )

xióng  wěi     wěi  àn    shǎn  shuò    jīn  bì  huī  huáng

(           )  (       )   (         )    (                 )

 

 

第四单元

lìng  wài   zhì  xiàng   nán  tí   tí  wèn    lǎng  dú

(        )  (         ) (       ) (        )  (        )

shuǐ  màn  jīn  shān   hǒng  piàn   hē  shuǐ    dāo  kǒu

(                   ) (          ) (        )  (         )

chū  ěr  fǎn  ěr    yāo  qiú    réng  rán     shǐ  yòng  

(               )  (        )  (         )   (          )

biàn  lì   yīng  xióng   fā  piào   zhěng  lǐ   fāng  shì

(      )  (           ) (        ) (         ) (         )

  guò  qiě  guò   líng dān miào yào   hēi   lán gān

(               )  (                ) (      )   (      )

yì shù  xiǎn  xiàn   hū  rán   qīng  sī  xié  fēng  xì  yǔ

(     ) (          )  (       ) (       ) (                )

zhǎ yǎn   jiāng  tāo    chén jiù   zhuàn  quān 

(      )  (        )   (        )   (           )

 

第五单元

wú shān guǎng chǎng   bāo  hán   mén chuāng    huǒ  lú

(                  )  (       )  (          )   (       )

dà  xīng  ān lǐng   yī  míng  jīng  rén  jué  miào   liǔ zhī

(                ) (                   ) (          ) (     )

yín    yān     tíng     liú  xíng    pèng  zhuàng    

(      ) (       )  (        )  (         )   (            )

chuí  luò   chén  diàn  diàn      chán      shū

(        ) (                ) (      ) (        ) (       )

táo  zhī  yāo  yāo    luàn  le  zhèn  jiǎo     cǎi  hóng 

(                 )   (                    )  (         )

chuān yuè   zhī zhū  shū  cè   yán  shí   zhēn  bǎo  pā xià

(       ) (        ) (      ) (        )  (        ) (      )

jiǎo  yìn   páo  tǔ   mái  mò   hǎi  lù  kōng   zhēn  duì  

(        ) (       ) (       ) (             )   (        )

tiě  jì   zhì  jiǎn     hòu  dào    dǐ  xì   zhōng  chéng

(      )  (        )  (        )  (       )  (            )

jiào  dǎo   dēng  zhǎn   jī  jí    chóu  mì    huāng  máng

(        ) (          )  (      )  (        )  (           )

 

第六单元

fā dāi    jīng shāng   tú  mǒ   yōng  jǐ   gǒng  qiáo

(     )  (          ) (      )  (        )  (          )

jué xīn    jià zhí    jīn qián   gòu wù     pī wén     suì

(     )  (      )  (       ) (        )  (       ) (       )

píng lùn  bào gào    li   shí mài zi     dàng qiū  qiān

(      ) (      )  (      ) (         )   (             )

huá liu       fēng  cún  jiāo  bīng   bài    bo 

(     )  (     )  (         )  (                 ) (      )

jiāo  ào    līn  shuǐ  tǒng   cōng  ming    huàng  dòng   

(      )  (               )  (          )  (          )

 

第七单元

bā  de  yī  shēng   xiǎo  qiǎo  líng  lóng   yì  tuán  zāo

(                ) (                      ) (             )

lóu  fáng   yún tī  kěn  dìng  nǎo dài   jīn gǔ

(        ) (      ) (         ) (       ) (      )

jīng  yà  pài chū suǒ   xī yǐn  chén liè   chì bǎng

(      )  (          ) (      )  (      )  (         )

mì  fēng   qiāo  dǎ   fù  jìn   kān  shǒu   diū  qì  

(       ) (        ) (       ) (         ) (        )

huā fèi   xī wàng  suàn  shu   cóng cǐ   dǎ zhuāng

(     )   (      )  (       )   (      )  (        )

huà  féi   huī méng méng   tǎo lùn    yàn wù 

(       ) (              )  (        ) (        )

bīng  dòng   dàn          tiān  é

(         ) (       ) (      ) (      ) (        )

 

第八单元

tāng  sháo  běi dǒu xīng  zhū  yuán  yù  rùn   shǔ shù

(         ) (          )  (                 ) (       )

zuān    yán    shuì  jiào   chā      

(       ) (       ) (          ) (       ) (       )

zé  mà  jiǎn chá   qì  yóu    tuán  tuán  zhuàn  

(      ) (        ) (       )  (                 )

liè rì  yán yán   kuā kuā  qí tán   jiǎng  zhāng  

(            )  (               )  (             )

wáng  yáng  bǔ  láo   ròu  mò   nài  xīn   mí  yǔ 

(                  ) (       ) (        ) (        )

lèi  bié   yán  hán   tòng  chì  gǎn  rǎn

(       ) (        ) (         )(        )